Erosiebestrijding en waterbeheersing

De verandering van het klimaat gaat gepaard met intense neerslagpieken en toenemende erosie. Gemeenten die overlast willen beperken, moeten water ruimte geven in de valleien en zorgen voor buffers. Gingelom geeft al enkele decennia het goede voorbeeld.

Gingelom werd in het verleden vaak getroffen door water- en modderoverlast. In de jaren 80 en 90 deed de gemeente zware investeringen om knelpunten op te lossen. Sinds 2002 pakt ze het probleem grensoverschrijdend aan, samen met Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Geetbets, Herk-de-Stad en de Waterkring van Sint-Truiden.

Centraal aanspreekpunt

In 2009 werd het Provinciaal Steunpunt Land & Water opgericht, in nauwe samenwerking tussen de provincie en de Waterkring van Sint-Truiden. Dit steunpunt vormt het aanspreekpunt voor burgers en overheden met vragen over waterbeheer.

Pionier in waterbeleid

Gingelom was een van de eerste Vlaamse gemeenten met een goedgekeurd waterbeleids- en erosiebestrijdingsplan. Dit plan voorziet onder meer in de aanleg van 150 hectare aan grasbufferstroken, 100 aarden damconstructies en twee wachtbekkens die elk 30.000 m³ water kunnen bufferen.

In ruilverkavelingsgebieden werden kleinere wacht- en bezinkingsbekkens, opvanggrachten en bijkomende afwateringsbuizen aangelegd. Deze werken waren nuttig, maar hebben niet alle problemen opgelost.

TIP: het bestrijden van wateroverlast gebeurt best zo hoog mogelijk stroomopwaarts.

Erosiedammen

In Mielen-Boven-Aalst werden meerdere knelpunten opgenomen in het erosiebestrijdingsplan, onder meer na de overstroming van 2014 van de kleine erosiebuffer.

Aangezien de toen genomen maatregelen niet volstonden, trof het gemeentebestuur vanaf 2017 bijkomende maatregelen tegen wateroverlast, waaronder de aanleg van twee erosiedammen die samen 5.400 m³ water kunnen bufferen uit een toestroomgebied van 100 hectare.

De extra buffercapaciteit voorkomt niet alleen water- en modderoverlast, ze zorgt ook voor minder bevuiling van de waterloop met sedimenten en bestrijdingsmiddelen, verkleint schade aan waterzuiveringsinstallaties en gaat het dichtslibben van wachtbekkens, waterlopen en rioleringen tegen. Uit een kosten-batenanalyse blijkt trouwens dat Gingelom de investeringen in erosiebestrijding dubbel en dik terugverdient.

TIP: maatregelen in het kader van het erosiebesluit komen in aanmerking voor subsidies waarbij de Vlaamse overheid 75% voor haar rekening neemt en de provincie 15%. Kijk hier voor meer info.

Zuiver water

Het vermijden van water- en modderoverlast is een absolute topprioriteit voor Gingelom, maar het is geen streven op zich. Het ultieme doel is het garanderen van zuiver water in een evenwichtig ecosysteem.