Privacyverklaring

De meeste informatie die Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens worden gevraagd.

Tijdens uw contacten met de webiste worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
We willen graag iedere gebruiker informeren over het gebruik van de persoonlijke data verkregen via onze website en/of onze diensten.
 

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken.

Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring & beleid van toepassing is op de door Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur verwerkte persoonsgegevens.

Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring & beleid te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op deze website terugvinden.

Persoonsgegevens in het bezit van Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks verstrekt
•    Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, organisatie, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, …;
•    Andere persoonlijke informatie/gegevens die door u gedeeld wordt via onze, website, social media, email,..;

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website.
•    bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet altijd beheerd door Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Wij raden aan deze te lezen en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor websites van derden.
 

Verwerking van persoonsgegevens

Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden?

Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 2 te realiseren.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij: 

•    Dit nodig is voor de dienstverlening
•    Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur toelating heeft verkregen van de betrokkene
•    Er een wettelijke verplichting is
•    Er een gerechtvaardig belang is voor Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur of de betrokken derde

Uw rechten

U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons. 

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u ten laatste binnen 1 maand (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving).

Recht op inzage en transparantie

U heeft steeds recht op inzage in en toegang tot de persoonsgegevens die Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur van u verwerkt. 

Recht op rectificatie

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. 

Recht op wissing

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
•    de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
•    er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
•    u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur;
•    de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; 
•    de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:
•    U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die de Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur nodig heeft om de juistheid na te gaan;
•    Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wil u niet dat uw gegevens worden gewist en u eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
•    Uw gegevens zijn niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
•    U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In een aantal gevallen heeft u als betrokkene het recht om gegevens van Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is.

Recht op bezwaar

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
 

Contactgegevens

Provincie Limburg - dienst Milieu en Natuur 

Universiteitslaan 1, 

3500 Hasselt

contact